top of page
logo meisje groot.png

      Privacybeleid - Privacy Policy

Privacybeleid

Bedankt voor het bezoeken van onze website  www.ucurtmavakfi.org.

Door de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden voor het bezoek en het gebruik van deze website. Door de website te bezoeken, onafhankelijk van de duur en frequentie, wordt u geacht de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd vanaf het moment waarop u de website voor het eerst hebt bezocht.

Om de privacy en persoonlijke gegevens van onze bezoekers te beschermen hebben wij op onze website www.ucurtmavakfi.org het Privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die aan ons zijn of worden verstrekt, worden verwerkt op basis van de voorwaarden van het Privacybeleid. Door de website te bezoeken, accepteert u de wijze van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van het Privacybeleid. Wij verzoeken u het Privacybeleid te lezen voordat u de website blijft gebruiken om te achterhalen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt en hoe u uw rechten binnen dit gebied kunt waarborgen.

De term “u” in de gebruiksvoorwaarden, verwijst naar degenen die de website www.ucurtmavakfi.org hebben bezocht. De term “wij” in de gebruiksvoorwaarden, verwijst naar Stichting Uçurtma.

 

1. Privacy en gegevensbeveiliging

Persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en Stichting Uçurtma hecht belang aan deze vetrouwelijkheid. De aan ons verstrekte persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen binnen de stichting. Alle nodige technische en administratieve maatregelen zijn en worden genomen door  Stichting Uçurtma om de door ons verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen. De informatie die via onze website wordt verstrekt, wordt gebruikt om de door onze donateurs gevraagde service te vervullen.

2. Beveiliging van bank-/ creditcardgegevens

De bank-/ creditcardgegevens van de gebruikers worden enkel gebruikt door de bank of betalingsinstantie tijdens het doneerproces. Deze gegevens worden niet opgeslagen in de database van onze website www.ucurtmavakfi.org.

De website is SSL/TLS beveiligd.

mannchengizlilikpolitkasi.png

Privacy Policy

Thank you for visiting  www.ucurtmavakfi.org.

By accessing or using the website, you agree to the Terms of Use. The Terms of Use contains the terms and conditions for using the website. By visiting the site, independent of its duration and frequency, you are deemed to have read, understood and accepted the Terms of Use from the date you first visited the site.

In order to protect the privacy and personal data of our visitors, we have prepared this Privacy Policy on our website www.ucurtmavakfi.org to explain how we deal with personal data. All personal data, provided to us, is treated on the basis of the terms of this Privacy Policy. By visiting the website, you consent to the processing of your personal data in connection with your use of the site in accordance with this Privacy Policy. Before continuing to use the Website, please read the Privacy Policy to learn about how your personal data can be processed and how you can exercise your rights within this scope.

The term “you” used in the Privacy Policy refers to those who have visited the website www.ucurtmavakfi.org. The term “we” used in the Privacy Policy refers to Foundation Uçurtma.

 

1. Privacy and data security

Personal data is confidential and the foundation attaches importance to this confidentiality. Personal data can only be accessed by authorized persons within the foundation. All necessary technical and administrative measures are taken in order to protect the personal data collected by Foundation Uçurtma and to prevent unauthorized access to this data. The information entered on our website is used to fulfill the service requested by our donors.

2. Security of bank / credit card information 

The bank / credit card information of the users is only used by the bank or payment institution during the donation process and is not kept in the database of the website www.ucurtmavakfi.org.

The website is SSL/TLS secured.

Children need better examples..

bottom of page