top of page

Gebruiksvoorwaarden / Terms of Use       

logo meisje groot.png

Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van onze website www.ucurtmavakfi.org

Door de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden voor het bezoek en het gebruik van deze website. Door de website te bezoeken, onafhankelijk van de duur en frequentie, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd vanaf het moment waarop u de website voor het eerst hebt bezocht.

 

De term “u” in de gebruiksvoorwaarden, verwijst naar degenen die de website www.ucurtmavakfi.org hebben bezocht. De term “wij” in de gebruiksvoorwaarden, verwijst naar Stichting Uçurtma.

 

1. Privacybeleid

Om de privacy en persoonlijke gegevens van onze bezoekers te beschermen hebben wij op onze website www.ucurtmavakfi.org het Privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die aan ons zijn of worden verstrekt, worden verwerkt op basis van de voorwaarden van het Privacybeleid. Door de website te bezoeken, accepteert u de wijze van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van het Privacybeleid. Wij verzoeken u het Privacybeleid te lezen voordat u de website blijft gebruiken om te achterhalen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt en hoe u uw rechten binnen dit gebied kunt waarborgen.

 

2. Inhoud van de website zoals foto's, informatie, rapporten, meningen en alle andere materialen en inhoud die via de website, via e-mail of andere communicatiekanalen worden verstrekt, worden gedeeld met u gedeeld om u te informeren. Het is niet toegestaan om inhoud die via de website of een ander communicatiekanaal is gepubliceerd, te gebruiken voor persoonlijke en/of commerciële doeleinden zonder toestemming van Stichting Uçurtma.

 

Stichting Uçurtma heeft het recht om de inhoud op elk gewenst momemnt, te wijzigen, corrigeren, bijwerken en verwijderen zonder enige vorm van kennisgeving. Deze bevoegdheid van Stichting Uçurtma vormt hiervoor geen verplichting.

mannchenkullanimsartlari.png

Terms of Use

Thank you for visiting  www.ucurtmavakfi.org.

By accessing or using the website, you agree to these Terms of Use. The Terms of Use contains the terms and conditions for using the website. By visiting the site, independent of its duration and frequency, you are deemed to have read, understood and accepted the Terms of Use from the date you first visited the site.

 

The term “you” used in the Terms of Use refers to those who have visited the website www.ucurtmavakfi.org. The term “we” used in the Terms of Use refers to Foundation Uçurtma.

 

1. Privacy Policy

In order to protect the privacy and personal data of our visitors, we have prepared the Privacy Policy on our website www.ucurtmavakfi.org to explain how we deal with personal data. All personal data, provided to us, is treated on the basis of the terms of the Privacy Policy. By visiting the website, you consent to the processing of your personal data in connection with your use of the site in accordance with that Privacy Policy. Before continuing to use the Website, please read the Privacy Policy to learn about how your personal data can be processed and how you can exercise your rights within this scope.

 

2. Contents of the Website such as photos, information, reports, opinions and any other material and content provided through the website, via electronic mail or other communication channels are shared with the purpose of informing. It is not allowed to use content published on the website or any other communication channel for personal and commercial purposes without provided authorization by Foundation Uçurtma.

 

Foundation Uçurtma has the authority to change, correct, update and remove the content at any time without informing notifications. This authority of Foundation Uçurtma does not constitute an obligation for it.

Children need better examples..

bottom of page